Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >综合

tD:-ho: ho, lA; Ko. bA pL do: kw su me-te, mi:-cU<-n kw je m

德宏团结报社赴缅甸密支那考察访问

作者:德宏团结傈僳文
来源: 发布时间:2018-12-27 11:49:31

bA pL do: co me nyi: kuD: li: Pe; sD< ni, j. lA; Ko ji. le n, bE L yi<do: bo su t> lA; KO je m} me-te, mi:-cU<-n yi< do: x bo gu kw su le Kul si<] 11 v 19 nyi> kw be 23 nyi> kw Ci] {tD:-ho: ho, lA; Ko. bA pL To:L:[xy, do gu kw ho: mo< su si: m xyo:-ye, ny do bo su Ti: zu ho: t< si<mi:-cU<-n kw lo< nyi> me: ye je lo] TE m ny tD:-ho: cLu wui ho: mo zule yi< do: x< bo su tA< do je si< yi< do: bo je] ci< Cy: kuD: be nL d. Ti d.m me-te yi< do: bo su be j. lA; Ko me: ye ji. le fi bA m tA< Co si< do jem V lo} TE Ti: hw, do je TA] {tD:-ho: ho, lA; Ko. bA pL To: L: [ xy, sube mi:-cU<-n yi< do: bo su be x< TE lA; KO zi; du ye si<] a li t> lA; KO. ji.le] yi< do a li bA gL: lA; Ko] li; Pe; sD< ni, cE, kw a li j. lA; Ko n, m]fai, lo; me: To: L; {pao po pao,[ a li ye gw l fi n, m tA< mo< a: KL< nA<nyi gw: zE lA; KO kD lo}

编辑:余秉蓉
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.