Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >综合

2018 Ko; m> l so L; tA> lA; Ko. mu: gw:]v lE du ji. m xU:] PU: k lA; xu bA mO< kD m

2018瑞马会歌、吉祥物、奖牌揭晓

作者:德宏团结报傈僳文
来源: 发布时间:2018-12-27 11:38:28

12 v 9 nyi TA: co-kuD: rui,-li, kw be me-te, mu:-fe kw Ci m> l so L; tA> lA; Ko. m me:ny ro: cLu le me: jU: su ye si< Kui-me: C:-sui be. vi. n: gu. kw zi; du. Ku. zi; kD lo] zi; dukw m> l so L; tA> lA; Ko. m mu: gw:] v lE du ji. m xU:] PU: k> lA; xu TE. ho: m a: jU: sutA< bA mo< gL: kD lo} ye:-n: be. vi. n: gu. ci: Tw: gw: xU: su be 60 vi. kuD: Ti: f< m] sD Ti:f< m] cLu Ti: f< m do: bA pL zu. tai, pyo a: jU: zi; du kw zi; Ci l lo}cLu wui C: wui] cLu wui xe Cw: pu, pu, c:] cLu wui mi, xu c: hLu:-xE, ny zi; du t> Cil si< PU: KL: x< TE. kD lo} 


TE. Ti: hw, m> l so L; tA> lA; Ko. m ny 12 v 31 nyi TA: rui,-li, fe-kao, kw be L; tu je n,m j: gL: t< Vo} kuD: ci, m l so L; tA> lA; Ko. me: Ti: kuD: su tA< tA, mo< ji. le n, m bE L: kw]fi> ni, tD:-ho: Ti: CE: su ny tD:-ho: mU: be me-te, mU: yi< Pe; tA< xE< m mu: gw: j. cE, si> cy;si< {yi; my. nA' kw m L; R mU:[ mu: gw: Ti: cE, zA; b. l.o} L; tA> lA; Ko. v lE du ji. m xU:Je> xU, cy, me: ny Ti: kuD: lE' kw be bA kD ny tD:-ho: mU: kw a< di: ty< my: m] kuD: cy yi<wu< Ti: f< pao: j. m cy, me: V lo] yi< tA< QJe> Jeq be mE gL: t< lo} tA> hw< le su tA< xE< gL:m PU: k> lA; xu ny a< di: PU: m ho: mu: be Je Fui, le xy, cy; si< ye t< m V lo}


编辑:余秉蓉
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.