Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >科普

hu do si< lo< gw: xU: m sD< ni,

放牧饲养管理

作者:德宏团结报傈僳文
来源: 发布时间:2018-12-27 11:23:17

TE m ny mo; R xU< R a: KL< lA< fi< TA: bA m V lo} TE TA ny bEt< si< vU. m kw be li Ci kw fo< lo< je si< vU. m m: sE, dE; le m yi<jU, TE Ti: fi< kw yi< zL r mo gL:] yi< z. c< gL: du Ti: nyi a< ti< ti< R:p lL< kD] fai, hu do kD m yi< jU, V_mi yi< wu< TA: ny a: mL< T: hudo] Ti: nyi kw yi< jU, 2 jU, be 3 jU, hL< TA: hu do] hu do m yi<jU, Ti: nyi a< ty< R: my: l fi si<]15 nyi. g; lA; g; je ny Ti: nyi behu gL: CU. Vu} nA; jU, ve; mD; fi< be mu: v. v. ty< TA: ny a< numi kw T; hu gL:] a< nu go z: mL ny ve; m. sA; kD, d, si< ve; n. llo } a< nyi: hu lo< ye TA: a: KL< T: cO fi] co fD; le co L: le ny xU<mi n: To; nD; gu] yi< z: n: m: z: bo le t< m tA< r mo} F. fi< TA: ny2 hw, lo< ye] nA, jU, kw 1 hw, lo<] fai, mL; KL; jU, kw Ti: hw, hulo< gL:] mo; lo mu: F. F. fi< kw ny n: ty< fi] TE lE ye m ji. guny a< nyi: z. zi nD; m yi< jU, gL: w m Ti: le mL: F. lE< my: le m tA<r mo w lo} go si< nA; jU, kw hu lo< ye TA:] mi: vi. jE; m Ti: Po,kw m: Po, d, fi bA si< hu do] mi: mi. Ci lA; le a< myi my sL: kw T:k< kD fi bA m V lo} mE. le jU, kw a< nyi: bE t< kw yi, pU, g; gL:]a< nyi: tA< yi, pU< le a: KL< m: tL< kD tyA< si< le: vU. wu: l s. lo}


编辑:曹力
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.