Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >科普

bE t< si< vU. m be gw: xU: sD< ni,

舍饲饲养管理

作者:德宏团结报傈僳文
来源: 发布时间:2018-12-27 11:13:53

bE t< si< vU. bA m ny yi<vi. yi< zL xy, t< vU. bA m Vlo] bE t< si< vU. m yi< wu< Ti:To; yi< z. c< du a: my, jo. si<yi< to< yi< jU, kw c< gL: b. l nt< lo] a< nyi: zu vU. ny yi< z.c< lo; l n, m hL< TA: dU: j: t<}nyi: To; ny yi< bE. yi< zLxy, t<] yi< bE yi< zL m: xy, t<si< a< nyi: T: wu. vU. F:] yi< z. c< gube yi< Ri: xU, ho< je gu yi< zL xy, t<]fai, ny a< KL: be Cw fL yi< zL Pu. s.fU< s. fi] Fy: kw yi< Ku. T: vE, fi}yi< Ci: kw, ho< gL:] fai, ny jE: R: hudo gu mU: wo: lA. be xy, t<}s To; ny hu t< m jE: R: tA< vi.kw bE si< vU. tu je ny yi< zL r mogL: si<] vi. kw bE si< vU. m xE, dE;le fi} TE m be TI: le ny a< nyi: zutA< go dE: ji m: ji m hL< TA: C: nyisi<] go dE: a: KL< m: hw< m be yi<mo: tA< Ti: to< bE lo: si< vU.} hw:ji. kw n. jo m tA< ny si do l si< yi<tE yi< Ti: to< bE si< vU.}li ny yi< z. c< gL: kw r mo} a:my, xU: be c< gL: ny nE< nE<; be To,t< m yi< zL wo p, si< c< gL:] c< gL:jU, be a my Ci c< gL: n, m Ti: le kDle fi] a< TA: Ti: fi< a< xU: c< n, m Vmi p p lL< lL< T: kD le fi] mo; Py:xU< Py: ni< ni<; bA si< m: n: ho: gL:]yi jy gL: do. M lo; le fi] jy fi< TA:mi Ku. kw be yi do l ty< m yi jy T:gL: do.}Vw: ny a< nyi: bE. gu be yi< godE: kw si: xy. n, m gw: xU:] jE R:vi. kw ny T: P; D, fi] CE. pE< m: n:te, gL:] p lL< do l m m: n ru lE<gL:} mi: F. lE. TA: a< nyi: tA< hu dol si< co ty< fi] go si< a< nyi co ty<kw n. m: jo. bB, be C: nyi] a< xU:n. n. l ty< m tA< sD< le ny ni, F. rmo n, m kw r mo gL:] xy, gL: si< n,m kw xy, gL: si< gw: xU: ji. le fi}a< nyi: go dE: kw sw, fL le Ti: nyi 1hw, 2 hw, kw, pL< ty< TA: ny a< nyi:go dE: xy. le si< a< nyi: hL. be l: pyfi, ty< m: ty< m sD< le s. lo] fai, jE:R: sU: sA; co ji. l du ji gu jo lo}l: Fo be a< nyi: m: n: nL: lA; Ko ty<ny mL: l si< gw: xU: s. lo}


编辑:曹力
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.