Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >综合

kuD: me: jU: cE, xy, tL lE; Pu. ko, l m 40 Ko; bi l m tA< xE< gL:

德宏各族干部群众收看庆祝改革开放40周年大会

作者:德宏团结报傈僳文
来源: 发布时间:2018-12-27 11:16:30

co-kuD: kw jU: cE, xy, tL lE; Pu me: ye tu kD m ny 1978 Ko; T. po< kw V lo] 2018 Ko; kw Ci l ny me: jU: tu kD m 40 Ko; bi l Vo] 12 v 18 nyi nA;jU, 10 jU< TA: pD:-ce kw xE< gL: zi; du ye TA:] ro: cLu kw xi:-ce,-Pe: bA KL: n n, mL su p xy; ny ni, Kw: xU ty< gu lo}

m:-xU: kw ty< si< lo< nyi su le bA ny 40 Ko; T. po< m:-xU: kw lo PE. a KLtL wu: l] yi< Fi. f< mu m vi. a my xy, tu l] j gu a KL wo: lA. l] p xy; vy; nyia kL ko, s. l.o bA ty< lo}

ye:-cy xe, kw ty< si< lo< nyi su 10 mL; m: Fi.] yi< w: le bA ny 40 Ko; Ko.l kw x< m mD; m tA< to, hw< kD b. l le: m: Fi.] jo. s. m vy; nyi a: KL< Ko. wty< Vu] ye:-cy kw yi. jU: lu: ho, l] V ny mU: dU l si< x< jU. le V"mi ko, C: t:le ho: mo< ji. m kw be] t: yE: be p xy; bu Ti: ni, Ti: w: sA; TU; si<] x< jU. m a:jU: tA< to, hw< kD b. l ty< lo}


rui,-li, kw ty< si< lo< nyi su le bA ny] xi:-ce,-Pe: bA KL: n, nkD ny ni, m Ku: nA' kw lE mU< mU< le: Vo] Po, dU: j nyi kD V"mini, Kw: xU du bA gu m: d.] a mL rui,-li, kw mo. do. xy, do ty<]mo: To: xy, do ty<] be. vi. zL: si< dU: dU: do do L. lA; ye ty< suV"mi a: KL< my: l.o}

lo-Cw xe, su le bA ny] t: be cE, Ju le xy, tL xy, lL< ty< m cE, FD: a KL ji. l si<] a mL TA: K, l: Fo. bu ny z: du do. du m: x<] L; gw: m: x<] Ko: du ci du yi, bU"mi m: x<o] Ti: vi. le Ti: vi. bA n Ci vi. xU; xy, b. l ty<] mo: To: m: jo. m vi. m: jo.] a mL ny Ti: vi. le Ti: vi. mo. do. wu tu kD n, m sA; TU; ty< gu Vu}


ly:-ho: su le bA ny 40 Ko;Ko. l T. po<] p xy; vy; nyi Ti: Ko;TA; xU Ti: Ko; jo. s. l ty< si<] K, l:Fo. vi. Ku: kw To: L: sD< ni, jo. sua KL my: l ty<] vi. xU; xy, b. l] yijy ru do. b. l] j gu xy, b. l] xU<mo. me: ye su vy; nyi Ko. m V"milo. PE. l: Fo. vy; nyi Ko. m le beTi: le Vo}编辑:余秉蓉
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.