Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >文艺

M:-xU: hui-xe K, ny a KL lo< bi. l ty

芒市回贤游玩好去处

作者:德宏团结报傈僳文
来源: 发布时间:2018-12-26 18:43:23


Wu< TA: nyi: s: nyi Vw ny m:-xU: mU:kw m hui-xe: K, kw Ti: hw, k: nA, je lo]go. kw je m j gu kw ny Q hao w, cyo: qbe bA m Ti: to< xy, t< si<] go. kw be m:-xU:mU: Ti: mU: lE; lo< mL d. lo] go. kw ny a<mu yi xU le be bi m so ci k: nA, gu mi xy t<si<] a="""""" mo="""""" kw="""""">be lo< y; kD ny bi nyi m:d.o} 


Co PA, bu ny k, Ci: nyi xLu ci we xekw be hui-xe ny a KL bi nyi k: nA, ji lo bebA gL: l m kw n n, si<] n: ve: nyi TA: Vw miTi: hw, je k: nA, jeo}M:-xU: kw be hui-xe kw Ci ye ny 11 koli jo lo] mo do je ny 40 hL Ci je Ci yeVo] j gu ny j go. my lo]

go. lE V"mi j gunyi C m si, zi m zi tA< lo< kD tA< ni, m kw a<di ty< s lo} 


j gu Ti: to< je kD ny Q hao w, cyo: qbA m kw je Ci ye Vo] go. kw be m:-xU: mU:lo< kD ny m: -xU: w te ny wo lA lA le] loPE; ny E< m vi. mo< m vi. a my jo] fai, loPE; co cy kw lo< kD ny pL-yi xU vi. a KL binyi xy, t< m mo] yi< w te mi mo] fai, a: L,kw lo< kD ny w ci kw si, zi m zi xU lA lAfu lu lu le a KL lo bi lo}Q hao w cyo: q kw be fai, nyi: s hL jekD ny hui-xe K, a< KL kw Ci ye Vo] a< KLkw dU: Ci ye ny j gu nyi: CE kw lu lo kL awu. wu a KL bi nyi xy, tL t< lo}Hui-xe, K, ny w ci ko lo kw V lo] K, jgu kw be dU: je ny k: nA gu a: my to< jose: lo}hui-xe K, kw ko fo me: ye su y:-ce-Cle bA] yi< w TE kw ny a< mu yi do< le be bim so ci k: nA, gu ye ty< lo Ko; xE fi kw yeb. l fi n, m sw t< Vo}


 go. kw ny 170 mimo< m kw fL tA fL y; du so tao, mi ye t<]xU< mo me: ye su vi. kw mi co k: nA, l mnL hw yi; t< gu xy, t<] z: xU: z: je xy, wu:m jU: Ku mi ye] TE Ti: ho: j t< m a: jU: ye b.l ny] dU: Ci l m a< KL kw Pu. x ru si< le:dU: je fi Vo bA}

编辑:曹力
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.