Search
WAP/PAD

Ti: Po, 首页 >> >要闻

Ye me xy, tE, si a< KL PE; Pu gL me 40 Ko; bi. l m tA< xE< gL zi; du pD:-ce kw Ku. zi; kDo

庆祝改革开放40周年大会在京隆重举行

作者:德宏团结报傈僳文
来源:新华社 发布时间:2018-12-25 11:11:25

Se hw: xD, pD:-ce 12 v. 18 nyi do: Ye me xy, tE, si a< KL PE; Pu gL me40 Ko; bi. l m tA< xE< gL zi; du ny 18 nyi nA; nA TA pD:-ce p> xy zi; duKu. zi; gu kw hw< hw<; be Ku. zi; kDo}

co> ko. co> y> fo xu ci,] kuD:cy cu xi:] co> y> ce> wui cu xi: xi:-ce,-Pe: ny zi; du kw PU: nyi jo nyix< TE kD lo}Xi:-ce,-Pe le bA] ko, l m 40 Ko; ny] t: 11 lL< 3 hw, a jU: su zi; du T.po ro: t: le Ti kuD: lE<; m FO. xU FO. je p. xy; bu tA< ho mo< t< si]co-kuD: yi< PE; tA< xE< m xD, hui, cu yi, c> c>] t: cE< cU,] lu, xe, be J>cE, cE, FD: tA< te, te<; CO. rE ji. le fi m kw be] ro: kuD: wu: l mo> l cE,kw yi< zL sA; TU ko, l m 40 Ko; V. lo bA} 

Xi:-ce-Pe: le bA] TE. 40 Ko; ny co-kuD: le m: n: n: gw> l ty< m kwbe] mU: ko, dU> dU> su tA< ho, lA Ko nyi be Ti le gw> l n, m tA< xU> sA;w: te, te<; ti> kD ty< lo}Xi:-ce-Pe: le bA] TE 40 Ko; ny ro: kuD: le ye me xy, tE, sia< KL: PE; Pu> gL: kw] ro: t: be p> xy; bu co-kuD: yi< PE; tA< xE<m xD, hui, cu yi, j. gu xE: ji. le] a mL ro: kuD: le dU: j t< myi< xU yi< je ye me Ti xU le Ti xU: ye b. l ty< m V. lo bA}

li-KL:-Cy:] li-c,-xu] w.-y:] w:-lu:-le:] cao,-lD:-fi:]h:-cE, be w:-CI-x> ny zi; du kw zi; kD lo}nA; nA 10 jU, TA] li-KL:-Cy: ny zi; du zi; tu je Vo be bA kDny] a jU: su ve; tu l si kuD: mu: gw: gw. kD lo}w:-lu-le: ny{co> ko, co> y>} kuD: wu< yE, le ye me xy,tE, si a< KL PE; Pu gL me kw a KL< ye ji. su tA< PU k> lA: xu gLn, m bA Fe, t< m FO. ME[ U> kD lo] bA Fe, t< m To: L kw bA] t:co> y be kuD: wu, yE, bA Fe, t< ny] yi:-me: bu 100 ro tA< xy, tE,me a KL< ye ji si] PU k> lA: xu pL> gL kD] fai, ny kuD: fi, kwro: ye me: TE m tA< to, j l m a-l:-mD:-li-ai: TE 10 ro tA< mi. PU k> lA:xu pL> gL kD se: lo}a jU: su lA; kw> dL: sA; kw] xi:-ce-Pe: ny a KL< PU: nyi m x< TE kDlo] yi< le bA] ro: t: le ye me xy, tE, si< a< KL PE Pu gL m ye me TE mny] t: be kuD: cy wu: l mo> l fi] xD, hui, cu yi, j. gu xE: ji. le fi]kuD: j. cE, xE: ji. le fi n, m kw be] a mL yi< xU; mU: FI; kw kuD: fi, xe:xU, tA< CO. b. l fi] Ti kuD: lE<; m p> xy; FO. zu bu le Vo> lo< t< m tA< yeb. l fi m V. lo} ye me xy, tE, si a< KL PE; Pu gL m ye me: ny] ro: t: leli> lui, kw be FO. jo me kw CI> Ci xy, tE, m Ti xU: V. m le: m: Fi]co-kuD: yi< PE; tA< xE< m xD, hui, cu yi, c> c> w zL ye ji. le du Ti xU: V.se: lo}

编辑:曹力
Copyright by DHTJB.COM. All Rights Reserved.